Leveringsvoorwaarden

Ons bedrijf

1.Optimum Performance (hierna aangeduid met OP), een zelfstandige BV, is een management trainings- en adviesbureau dat cursussen, workshops, team training, assessments en advies verzorgt voor bedrijven die effectiviteit van hun bedrijfsvoering willen verbeteren.

Leveringsvoorwaarden

 1. De overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of mondeling bevestigen door de cliënt dat hij of zij de afgesproken dienst wil volgen en het afspreken van een startdatum.
 2. De cliënt heeft het recht om de startdatum van een overeengekomen dienst te wijzigen. Dit verzoek dient minimaal 5 werkdagen voor de afgesproken startdatum ingediend te worden. Wanneer een verhindering van team training, consult of een assessment korter dan 3 werkdagen voor aanvang van de dienst pas aan ons doorgegeven wordt, behouden we ons het recht voor om de eerst geplande dag of dagdeel in rekening te brengen, daar in dit geval de consultant speciaal voor deze dienst gepland is.
 3. De cliënt heeft het recht om de overeengekomen dienst, indien mogelijk en dit in overleg met OP, om te zetten naar een andere dienst van OP. Wanneer deze andere dienst duurder is, dient de cliënt het prijsverschil te betalen. Dit dient minimaal 5 werkdagen voor de afgesproken startdatum te geschieden, zie punt 4.
 4. Bij elke overeengekomen dienst heeft de cliënt het recht zich te laten vervangen door een collega. Het wordt dan door de Op sterk aanbevolen deze collega samen met een van onze consultants te laten bepalen welke van onze diensten voor hem of haar het meest geschikt is. Deze intake met testen in kosteloos. Dit dient minimaal 5 werkdagen voor de afgesproken startdatum te geschieden, zie punt 4.
 5. De cliënt heeft tot één maand nadat de overeenkomst is gesloten, het recht de overeengekomen dienst te annuleren. Dit verzoek dient schriftelijk ingediend te worden.
 6. Bij overbezetting van een dienst behoudt OP zich het recht voor de cliënt te verzoeken de dienst op een later tijdstip te starten.
 7. Bij onderbezetting van een dienst behoudt OP zich het recht voor om de dienst te annuleren en eventueel op een later tijdstip in te plannen. OP zal de cliënt verzoeken de dienst op een later tijdstip te starten of alles in het werk stellen om de cliënt een goed alternatief te bieden.

Betalingsvoorwaarden

 1. Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door OP gepubliceerde brochures en prijslijsten en deze prijzen zijn bindend. OP heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn exclusief btw.
 2. Bij inschrijving zal de op dat moment geldende prijs in rekening gebracht worden. Wanneer de startdatum wordt verschoven, zal de ten tijde van de oorspronkelijke bevestiging geldende prijs van toepassing blijven, met een maximale doorlooptijd van één kalenderjaar na aankoop.
 3. Het verschuldigde bedrag voor de gekochte dienst dient ten minste 3 werkdagen vóór de startdatum op de rekening van OP te staan.

Kwaliteitsgarantie

 1. OP streeft ernaar om professionele management ondersteuning te bieden aan bedrijven en zakenmensen en stelt alles in het werk om in de behoeften en wensen van haar cliëntèle te voorzien. OP verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de inhoud van onze brochures van de verschillende diensten.
 2. Uit ervaring is gebleken dat u het meeste profijt uit uw training haalt als u zich aan het aanbevolen schema houdt, n.l. minimaal één dag per week. OP raadt haar cliënten dan ook met klem aan om zich aan dit schema te houden.
 3. Voor elke gevolgde cursus heeft de cliënt het recht op een gratis follow-up dag om de geleerde stof op te frissen. Deze kan vanaf een halfjaar na de voltooiing van de gevolgde cursus gepland worden. Aan deze follow-up dag gaat een gratis intake vooraf waarin een persoonlijk programma gemaakt wordt dat in één dag in de cursuszaal gedaan wordt.
 4. Zowel OP als de cliënt mogen hun overeenkomst na aanvang van de dienst beëindigen wanneer men dat gewenst acht.
 5. Wanneer de cliënt ontevreden is met de dienst die hij bij OP gestart is en deze na de eerste dag niet verder wil vervolgen, heeft deze het recht het volledige bedrag binnen 30 dagen terug gestort te krijgen. De cliënt dient in zo’n geval wel de kwaliteitsafdeling van OP de kans te geven mogelijke misverstanden uit de weg te ruimen. Dit geschiedt middels een gesprek tussen cliënt en de vertegenwoordiger van de kwaliteitsafdeling van OP ten kantore van OP.

Geheimhouding

 1. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de geleverde diensten.

Auteursrecht

 1. Alle door Op uitgegeven publicaties zijn beschermd door copyright. Het is dan ook uitdrukkelijke verboden deze te kopiëren, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken waaronder begrepen is het opslaan van enig geautomatiseerd bestand of het voor andere doeleinden te gebruiken dan voor persoonlijke studie.

Implementatie

 1. Cliënt bevestigt hierbij dat de aanbevelingen of advisering van OP een raadgevend karakter hebben en dat de cliënt zijn of haar onafhankelijk oordeel moet uitoefenen bij de implementatie van datgene wat onderwezen of geadviseerd werd door OP. OP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige resultaten van implementatie van voorbedoelde materialen of concepten.

Door ondertekening van dit blad bevestigt u dat u de bovenstaande informatie en leveringsvoorwaarden gelezen heeft en ermee instemt.

Naam: ________________________________________________ Plaats:______________________________

(blokletters a.u.b.)

Datum:__________________ Handtekening:______________________________________________________

 

Ontvang de laatste tips en tricks op het gebied van werving&selectie en ontwikkeling

Meld je aan op onze nieuwsbrief.

U bent nu ingeschreven!